Actuación silvopastoril no Monte Veciñal

O monte «Peniñas, Pico, Rego de Couto e Lomba», incluído no presente proxecto  é  un monte veciñal  en  man  común  que  pertence  os  veciños  de   Beariz  no  Concello  de  Beariz,  ten unha superficie  total  de  16,80  has.  Este monte  non  ten ningún  convenio  nin  consorcio  coa  Xunta de Galicia.

Por todo elo, a MVMC de Penias, Pico, Rego de Cauto e Lomba, solicita a esta Conselleria de Medio rural, se realice una actuación encamiñada a 16,80 ha de implantación de pasteiro, colocación de manga de manexo de gando, construción de bebedoiro, construción de galpón, 2 unidades de paso canadense, captación e condución de auga (85 metros lineais), peche cinexético (710 metros linais).

  1. Descrición detalladas das Actuacións solicitadas:

a) Implantación do pasteiro Roturación do terreo:

Pretendese desbrozar gran parte do pastizal {16,80 has.)

Parte do pasteiro estivo repoboado con piñeiros, que recentemente foron cortados, existindo os tocons sen pudrir, polo que para implantación do pasteiro teremos que destoconar o 60 % da superficie cunha densidade estimada de 1000 pes/ha.

Posteriormente daranse dous pases de grada pesada en toda a superficie, retiraranse as pedras existentes, procederase a encalar e posteriormente a sementar e abonar, finalizando cun pase de rulo final

Encalado: Aplicarase a caliza molida (90%  C03Ca  mínimo) a razón de  4 Tn/ha.

Fertilización :Tras do derradeiro pase de grada aplicarase o abonado de fondo cun abono complexo 8-24-16 e unha dose de 800Kg/ha.

Tamén se subministrará a Comunidade abono complexo 15-15-15, como abono de consolidación do pasteiro, cunha dose de 400Kg/ha. Para que eles abonen o terreo na primavera seguinte.

Sementeira de pratenses:

-Ray grass inglés 30Kg/ha

-Dactilo lOKg/ha

-Trebol blanco 5Kg/ha

Unha vez feita a sementeira compactarase o terreo con un rulo de máis de 2800 Kg de peso.

b) Manga de manejo:

Colocación  de  cerramiento  a  base  de  postes  sin  tornear  de  madera  de  castaño,  de  12  cm  de diámetro y 2,5  m de altura, anclados con un dado  0,35×0,35×0,35 m de hormigón no estructural  HNE-15 árido de 40 mm, en el suelo a 5 m de separación,con dos riostras cada 100 m,cerrados con táboas de pino tratado.

c) Peches perimetrais

710 mi de cerramento a base de postes de madeira de piñeiro tr  tada en  autoclave  para  clase  de  uso  IV  composta  por  montantes  verticais  de  2500  mm  de lonxitude  e  121  120  mm, colocados  cada  5.00  m, ancorados  con  formigón  no  chan, para malla anudada ou cinexética de 1,50 a 2,00 m de altura ,con dúas riostras cada 100 m.

d) Captación  e condución de agua:

Captación e condución  de  auga  mediante escavación de gabia, colocación  de  85  tubaxe  de  PE100  de  63  mm  de  diámetro, tapado  da  gabia  y construción de captación para os abrevadeiros.

e) Colocación  de  dous pasos   canadenses:

Para   permitir  o  paso  a  fincas   particulares. Construción de dous pasos canadenses de 4,82*2,1m con 4,32 m de ancho por 1,60 m de longo  e  0,63  m  de  profundidade; espesor  de  0,25  m.en  muros, 0,35  m  de  soleira  de formigón HA-25/sp/20 e 0,10 m de formigón de limpeza. A  pendente interior do 1% para desaugalas por un tubo de PVC 160 mm de diámetro.Tres módulos de rejil la formados por perfís  PHR-125.8  separados  50  mm e  soldados  sobre  una pletina  de  8  mm  de  espesor, apoiados sobre un perfil HEB-18 e características según planos.

f) Colocación de dous bebedoiros de vacún:

Con dimensións interiores 4,85×0,95×0,75 m. con arqueta y tapa para sistema de auto abastecemento.

g) Construción ‘de galpón:

Construirase un alpendre con cerramento e cunha cuberta de chapa metálica  de  dimensións  7,00×4,00  m. Para  a  protección  do  gando  fronte  as  condicións climatolóxicas  adversas  propias  dos  períodos  invernais. Con  soleira, estrutura  a  base  de perfís  metálicos,  cuberta  a  base  de  panel sándwich  e pechado  en tres das súas  caras  en bloque.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *