Construcción de novo depósito de auga en A Ermida

O Concello de Beariz é o responsable do abastecemento de auga potable no lugar de A Ermida. O subministro de auga faise mediante un depósito de cabeceira construído no ano 1981 e que está moi deteriorado. Por este motivo plantexouse a necesidade dunha obra nova para que a distribución sexa con garantías de salubridade e de eficiencia ao minorar as fugas.

A obra de 47.674,00€ de orzamento conta cunha subvención da Xunta de Galicia. Consiste na realización dun novo depósito de formigón con capacidade para almacenar 100.000 litros de auga.

Base do depósito xa realizada

Ampliación do saneamento en Magros

A rúa Capilla do lugar de Magros xa conta con rede de sumidoiros e recollida de augas pluviais.

Esta obra de instalación de rede separativa de augas negras e pluviais foi acometida pola empresa OSVI e contou cun orzamento de 28.803,68€.

Con esta separación de augas vaise mellorar o funcionamento das fosas sépticas que depuran os vertidos e tamén servirá para recoller unha gran cantidade de auga que ata o de agora discorría pola vía pública causando molestias e deterioro.

Esta Obra foi financiada mediante un convenio coa Xunta de Galicia e cofinanciada con fondos europeos FEDER.

Dixitalización do arquivo municipal

A Consellería de Cultura concedeu unha subvención de 14.400 euros ao Concello de Beariz para un proxecto de dixitalización de fondos do arquivo do Concello de Beariz. A empresa encargada de levar a cabo tal actuación é UNAYTA. O número de páxinas que se van a dixitalizar é de 21640. O obxectivo básico desta actuación é definir os procesos de dixiltalización, creación e descrición de obxectos dixitais para que sexan difundidos, privados e integrados no Arquivo Dixital e no recolector “Galiciana” Patrimonio Dixital de Galicia, do fondo documental do Arquivo Municipal de Beariz coa finalidade de mellorar o uso, consulta, difusión e preservación dos recursos documentais. A selección de series susceptibles da dixitalización son: libros de acta de sesións de plenos e da Comisión Permanente, expedientes de actividade mineira, feiras, repoboacións de montes, creación de escolas, ordenanzas … todo comprendido entre os anos 1899 e 2005. Dita documentación, de carácter local contribúe a aumentar o valor socioeconómico do Concello. O Concello considera este traballo como unha oportunidade de transformación do seu fondo tradicional, maioritariamente en soporte de formato papel, e de migración aos formatos actuais. Seleccionouse aquela documentación máis susceptible de ser convertida en formato dixital para respaldar as labores de conservación de patrimonio material do Concello, así como contribuír á preservación e posta a disposición ante a cidadanía.

A Consellería de Cultura concedeu unha subvención de 14.400 euros ao Concello de Beariz para un proxecto de dixitalización de fondos do arquivo do Concello de Beariz. A empresa encargada de levar a cabo tal actuación é UNAYTA.

O número de páxinas que se van a dixitalizar é de 21640.

O obxectivo básico desta actuación é definir os procesos de dixiltalización, creación e descrición de obxectos dixitais para que sexan difundidos, privados e integrados no Arquivo Dixital e no recolector “Galiciana” Patrimonio Dixital de Galicia, do fondo documental do Arquivo Municipal de Beariz coa finalidade de mellorar o uso, consulta, difusión e preservación dos recursos documentais.

A selección de series susceptibles da dixitalización son: libros de acta de sesións de plenos e da Comisión Permanente, expedientes de actividade mineira, feiras, repoboacións de montes, creación de escolas, ordenanzas … todo comprendido entre os anos 1899 e 2005. Dita documentación, de carácter local contribúe a aumentar o valor socioeconómico do Concello.

O Concello considera este traballo como unha oportunidade de transformación do seu fondo tradicional, maioritariamente en soporte de formato papel, e de migración aos formatos actuais.

Seleccionouse aquela documentación máis susceptible de ser convertida en formato dixital para respaldar as labores de conservación de patrimonio material do Concello, así como contribuír á preservación e posta a disposición ante a cidadanía.

archivo municipal
Estantería de documentos del archivo municipal de Beariz

Información sanitaria de interese para usuarios das praias fluviais de Magros e Doade

A continuación expoñemos a información difundida polo SERGAS en relación ás precaucións sanitarias que se deben tomar nas piscinas e praias fluviais.

Dentro das actuacións relacionadas coa pandemia da COVID-19, a Dirección Xeral de Saúde Pública
(DXSP) ven de publicar, na súa páxina web, unha actualización do documento técnico
RECOMENDACIÓNS E CRITERIOS SANITARIOS DE PREVENCIÓN DA COVID-19 NAS PRAIAS DE
GALICIA, e que pode consultar no seguinte enlace:
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/831/Guia_Praias_COVID19_06_2021.GAL.pdf
Ademais, achegámoslle copia do mesmo para o seu coñecemento e co obxecto de que, durante
esta tempada, teñan en conta estes criterios nas zonas de baño do seu concello.
As recomendacións que se recollen neste documento complementaranse con aquelas que as
distintas autoridades poidan ir establecendo, tendo en conta que, coma todos os documentos
relacionados coa situación actual de pandemia, é susceptible de actualizacións que se farán
adecuadas ao coñecemento que sobre o manexo da enfermidade se vaia adquirindo.
A xefa territorial de Sanidade en Ourense
Laura López del Castillo

As recomendacións incluı́das no presente documento están en continua
revisión e poden ser modi!icadas se a situación epidemiolóxica ası́ o
requirise.
Para dispoñer dunha información actualizada recoméndase validar as
referencias nos enlaces:

  • Consellerı́a de Sanidade
    https://coronavirus.sergas.gal/
  • Ministerio de Sanidad
    https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual
    /nCov-China/documentos.htm
  • ası́ como nos demais organismos referenciados.

Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020 – 2021

A mellora do camiño de acceso a parcelas agrícolas dende o núcleo de Magros obecece á necesidade de arranxar unha vía moi deteriorada polo tráfico e a inclemencia meteorolóxica durante os últimos anos.
A actuación proxectouse sobre o camiño que da acceso a moitas hortas e fincas rústicas tanto ermas coma forestais, asemade esta vía leva ao Castro de Magros e ó río coa praia fluvial.

Alonxitude total desta actuación é de 1.150 m lineais, diferenciando dous tramos pola súa anchura: Desde a Cubela: PK0+000 o PK 0+195 conta cun ancho de 5,00 m e do PK 0+195 O PK 1+150 ten ancho de 4,00 m .

Esta obra encádrase nas financiadas polo FEADER dentro do plan Marco de Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020 – 2021 da Consellería de Medio Rural.