MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS 2023-2024,

Mellora dos camiños de acceso o núcleo Alén e o acceso o núcleo de Alvite, pertencentes o Concello de Beariz. A actuación discorre sobre as vías con firme en regas asfálticas deterioradas, polo que se pretende con esta actuación

mellorar a capa de rodaxe e evitar así un maior deterioro da mesma.

Actuación acceso Alén

A actuación de mellora do acceso o núcleo de Alén conta cunha lonxitude de 297,00 metros e unha anchura de 4,00 metros, o tramo atópase en rega asfáltica deteriorada na capa de rodaxe.

Actuación acceso Alvite

A actuación de mellora do acceso o núcleo de Alvite conta cunha lonxitude total de 892,00 metros e unha anchura de 4,00 metros, o tramo atópase en rega asfáltica deteriorada na capa de rodaxe.

Esta obra encádrase nas financiadas polo FEADER dentro do plan Marco de Mellora de camiños rurais 2023 – 2024 da Consellería de Medio Rural, no marco do Plan  estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia.

Manuel Prado López alcalde.

A las 12:30h puntualmente se formalizó la constitución de la Mesa de Edad en el ayuntamiento de Beariz. Seguidamente los concejales electos juraron o prometieron sus cargos y se procedió a la elección del alcalde.

Manuel Prado López resultó elegido por unanimidad como Alcalde-Presidente del ayuntamiento.

La actual corporación está compuesta por los siguientes concejales:

1. DON MANUEL PRADO LÓPEZ

2. DON TOMÁS JOSÉ SANCHO CANDEDO

3. DONA MONTSERRAT PAZ PRIETO

4. DON MANUEL ALEJANDRO ESPIÑA LORENZO

5. DOÑA ANA RODRÍGUEZ MURADÁS

6. DON JOSÉ MARÍA VARELA JANEIRO

7. DOÑA ASUNCIÓN TÁBOAS PÉREZ

Faixas secundarias Beariz

Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello de Beariz (PMPDIF)

Faixas secundarias Beariz

Este plan foi aprobado polo pleno do Concello o día 27 de setembro de 2022 e despois de estar exposto ao público xa está en vigor.

O plan define as faixas de protección dos pobos do concello nas que é obrigatorio realizar unha roza periódica para manter o terreo libre de maleza que poida facer de combustible que conduza un incendio cara as casas e as persoas.

Nesta publicación acharedes un listado das parcelas afectadas que deben facer a roza periodicamente e tamén unhas fotos aéreas dos pobos coas faixas debuxadas arredor así como as parcelas superpostas.

Construcción de novo depósito de auga en A Ermida

O Concello de Beariz é o responsable do abastecemento de auga potable no lugar de A Ermida. O subministro de auga faise mediante un depósito de cabeceira construído no ano 1981 e que está moi deteriorado. Por este motivo plantexouse a necesidade dunha obra nova para que a distribución sexa con garantías de salubridade e de eficiencia ao minorar as fugas.

A obra de 47.674,00€ de orzamento conta cunha subvención da Xunta de Galicia. Consiste na realización dun novo depósito de formigón con capacidade para almacenar 100.000 litros de auga.

Base do depósito xa realizada

Ampliación do saneamento en Magros

A rúa Capilla do lugar de Magros xa conta con rede de sumidoiros e recollida de augas pluviais.

Esta obra de instalación de rede separativa de augas negras e pluviais foi acometida pola empresa OSVI e contou cun orzamento de 28.803,68€.

Con esta separación de augas vaise mellorar o funcionamento das fosas sépticas que depuran os vertidos e tamén servirá para recoller unha gran cantidade de auga que ata o de agora discorría pola vía pública causando molestias e deterioro.

Esta Obra foi financiada mediante un convenio coa Xunta de Galicia e cofinanciada con fondos europeos FEDER.

PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020: GALICIANA

Esta subvención, en réxime de concorrencia competitiva, esta destinada á dixitalización do patrimonio cultural de Galicia.

Está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, obxectivo temático de garantir un mellor uso das tecnoloxías da información, para a  posta en marcha do Plan para a xestión dixital do patrimonio cultural e modernización tecnolóxica do turismo – Dixitalización do patrimonio cultural.

Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020 – 2021

A mellora do camiño de acceso a parcelas agrícolas dende o núcleo de Magros obecece á necesidade de arranxar unha vía moi deteriorada polo tráfico e a inclemencia meteorolóxica durante os últimos anos.
A actuación proxectouse sobre o camiño que da acceso a moitas hortas e fincas rústicas tanto ermas coma forestais, asemade esta vía leva ao Castro de Magros e ó río coa praia fluvial.

Alonxitude total desta actuación é de 1.150 m lineais, diferenciando dous tramos pola súa anchura: Desde a Cubela: PK0+000 o PK 0+195 conta cun ancho de 5,00 m e do PK 0+195 O PK 1+150 ten ancho de 4,00 m .

Esta obra encádrase nas financiadas polo FEADER dentro do plan Marco de Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020 – 2021 da Consellería de Medio Rural.